رو به راهی بعد از سی سالگی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت....................دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
16 پست